ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி வழிபாடு-3

குரு அஷ்டகம்1. சரீரம் ஸுரூபம் ததா வா களத்ரம்
          யஸஸ்சாருசித்ரம் தம் மேருதுல்யம் |
    மனஸ்சேன் நலக்னம் குரோரன்கிரிபத்மே,
         தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் ||

2. களத்ரம் தனம் புத்ர பௌத்ராதிஸர்வம்
            கிருஹம் பாந்தவா: ஸர்வமேதத்தி ஜாதம் |

    மனஸ்சேன் நலக்னம் குரோரன்கிரிபத்மே,
         தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் ||

3. ஷடங்காதி வேதோ முகே சாஸ்திர வித்யா
            கவித்வாதி கத்யம் ஸுபத்யம் கரோதி |
    மனஸ்சேன் நலக்னம் குரோரன்கிரிபத்மே,
         தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் ||

4. விதேசேஷு மான்ய: ஸ்வதேசேஷு தன்ய:
         ஸதாசார விருத்தேஷு மத்தோ ந சான்ய: |
    மனஸ்சேன் நலக்னம் குரோரன்கிரிபத்மே,
         தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் ||

5. க்ஷமாமண்டலே பூப பூபால ப்ருந்தை:
         ஸதாஸேவிதம் யஸ்ய பாதாரவிந்தம் |
    மனஸ்சேன் நலக்னம் குரோரன்கிரிபத்மே,
         தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் ||

6. யசோமே கதம் திக்ஷு தானப்ரதாபாத்
        ஜகத்வஸ்து ஸர்வம் கரே யத் ப்ரஸாதாத் |
    மனஸ்சேன் நலக்னம் குரோரன்கிரிபத்மே,
         தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் ||

7. நபோகே நயோகே நவாவாஜி ராஜௌ
        நகாந்தாமுகே நைவ வித்தேஷு சித்தம் |
    மனஸ்சேன் நலக்னம் குரோரன்கிரிபத்மே,
         தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் ||

8. அரண்யே நவா ஸ்வஸ்யகேஹே
          நகார்யே நதேஹே மனோவர்ததே மேத்வனர்க்யே |
    மனஸ்சேன் நலக்னம் குரோரன்கிரிபத்மே,
         தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் ||

இதன் பலன்:

 குரோரஷ்டகம் ய: படேத் புண்யதேஹீ
           யதிர்பூபதி: ப்ரம்மசாரீச தேஹீ |
    லபேத் வாஞ்சிதார்தம் பதம் ப்ரம்மஸம்க்ஞம்
           குரோருக்த வாக்யே மனோ யஸ்ய லக்னம் ||

இதன் பொருள்:- குரு அஷ்டகத்தினை வாய்விட்டோ மனத்திற்குள்ளோ பாராயணம் செய்தால்,  புண்யம் தரும், ஒளிரும் தேகம் தரும், பரமபதத்தை நல்கும்,

No comments: