ஷட் தரிசனங்கள்

ஆறு தரிசனங்கள் எனப்படும் அவையாவன:

நியாயம்,
வைசேஷிகம்,
சாங்க்யம்,
யோகம்,
பூர்வ மீமாம்சை,
உத்ரமீமாம்சை

என்பவை இந்தியாவில், பரத கண்டத்தில் வரிசைப்படி நிகழ்ந்த தத்துவ வளர்ச்சியைக் காட்டுவதாக இருக்கின்றன. அவற்றுள் ஒன்றுக்கொன்று ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் கொண்டுள்ளன.

No comments: